Varför behövs fler batterier?

Batterier kan underlätta utbyggnaden av förnybar el och minska behovet av dyra nätförstärkningar genom att utnyttja det befintliga nätet effektivare. Batterier kan också väsentligt öka leveranssäkerheten i elsystemet genom att tillföra den flexibilitet som krävs både för att säkerställa balans mellan elproduktion och konsumtion varje timme hela året, och för att säkra stabiliteten varje sekund.


En elhandel i balans

”Vad gör vi när det inte blåser?” är en av energidebattens vanligaste frågor när andelen vind- och solkraft ökar. Svaret är flexibilitet och med batterier minskar kostnaderna för de obalanser som uppstår.

 1. Flexibilitet är billigare än ny kärnkraft.

  Ett elsystem med enbart förnybar elproduktion som stöttas av lagring och flexibilitet skulle kosta 18 miljarder kronor mindre per år än ett elsystem med 9 GW kärnkraft, enligt en studie från Chalmers.
 2. Batterier sänker kostnaderna för obalanser

  . Svenska kraftnäts behov av reserver för att hantera obalanser i elsystemet väntas nästan dubbleras mellan 2025 och 2035, och trefaldigas till 2045. Batterier kan spela en nyckelroll för att reducera kostnaderna för dessa reserver, vilket i sin tur minskar kostnaderna för alla elkonsumenter.


Ett stabilare elsystem

Ett elsystem måste hantera alla avvikelser mellan produktion och konsumtion ner på tiondelar av en sekund och samtidigt vara berett att hantera stora störningar, som exempelvis när ett kärnkraftverk snabbstoppar. Annars ökar eller minskar frekvensen, i värsta fall med strömavbrott som följd.

Batterier är väl lämpade att upprätthålla frekvensen eftersom de är snabba och exakta i sin reglering. Redan i dag spelar de en nyckelroll för många stödtjänster. Fler batterier sänker också kostnaderna för samtliga stödtjänster som upphandlas av Svenska kraftnät.


Ett effektivare elnät

Investeringsbehovet i elnätet beräknas uppgå till uppåt 1 000 miljarder kronor till 2045. Enbart behoven i region- och lokalnäten fram till 2030 motsvarar omkring 20–25 öre/kWh, utslaget på all elanvändning.


Batterier minskar investeringsbehovet i elnätet genom att kapa topparna då elnätet är som högst belastat så att hela elnätets kapacitet kan utnyttjas bättre. Det gör att mer elproduktion och nya elanvändare kan anslutas snabbare, samtidigt som viss nätutbyggnad helt kan undvikas och kostnaderna för elanvändarna därmed minska markant.


Även lokal kapacitetsbrist i elnäten kan hanteras genom exempelvis lokala flexibilitetsmarknader, där batterier kan bidra för att öka eller minska effektuttaget. Ett annat verktyg är villkorade avtal där batterier kan utgöra en backup när uttag eller inmatning begränsas för en nätkund under ansträngda situationer.


Utvecklingen på batterimarknaden

Utvecklingen på batterimarknaden går enormt snabbt och den installerade kapaciteten väntas mångdubblas de kommande åren. Det gäller såväl storskaliga batteriparker, installationer i fastigheter och industrier samt mindre hembatterier som ofta kopplas samman till virtuella kraftverk för att agera som en gemensam resurs som skapar nyttor både för batteriägaren och elsystemet.


De senaste åren har utvecklingen drivits på av god lönsamhet för batteriägare som erbjuder stödtjänster till Svenska kraftnät. I takt med att marknaderna utvecklas kommer batterier även att vara centrala för att sänka kostnaderna för obalanser på elmarknaden och för att öka flexibiliteten i elnätet.


Enligt CheckWatts prognos femdubblas batterikapaciteten i Sverige under 2024. Till år 2030 uppskattas batterikapaciteten har vuxit till 6–10 GW.

Fem förslag från CheckWatt

Batterier har stor potential att bidra till ett leveranssäkert och kostnadseffektivt elsystem. CheckWatt har fem förslag för att främja utvecklingen.


 1. Inför en självständig BSP-roll.

  Uppdelningen av balansansvaret i rollerna balansansvarig part (BRP) och leverantör av balanstjänster (BSP) måste omedelbart genomföras fullt ut, med en oberoende BSP-roll som tar eget ekonomiskt ansvar för sina obalanser utan krav på avtal med en BRP-aktör.
 2. Säkerställ lika konkurrens för batterietableringar.

  Enligt ellagen får företag som äger elnät inte också äga, utveckla, förvalta eller driva energilager. Regeringen behöver tydliggöra att lagen inte får kringgås genom att lägga batteriverksamheten i ett systerbolag, så att konkurrensen inte snedvrids genom ojusta informationsövertag.
 3. Ändra skyndsamt i elnätsregleringen.

  Nuvarande reglering som gynnar nätbolagens investeringar i elnätet och driver upp kostnaderna för elkonsumenterna, måste ändras så att regleringen i stället främjar ett effektivt nyttjande av existerande och nya energiresurser.
 4. Etablera en elmarknadshubb.

  Regeringen bör ge Svenska kraftnät i uppdrag att implementera en elmarknadshubb som möjliggöra konkurrens på lika villkor, där alla leverantörer av flexibilitet ges samma förutsättningar att få tillgång till relevanta data.
 5. Inför standardiserade villkorade avtal och nättariffer.

  Energimarknadsinspektionen bör ta fram förslag för tydligare regelverk och standardiserade avtalsformer för både villkorade avtal och tariffer som främjar en ökad flexibilitet och säkerställer likvärdiga förhållanden i hela landet.

Nyttan med ett batterilager

Ett batterilager kan användas till mycket. Det kan användas för att lagra egen solel, användas som strömkälla när priserna är höga, eller för att kunna öka effektuttaget utan att behöva uppgradera huvudsäkringen. Ett batteri som är anslutet till CheckWatts virtuella kraftverk Currently kan dessutom få betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. Läs mer om batterilager här.

Vill du veta mer?

Ange din e-postadress nedan för att ladda ned hela batterirapporten

Kontakta oss gärna på: info@checkwatt.se