FÖRDJUPAD INFORMATION OM ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

 • Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna leverera våra produkter samt erbjuda så bra service och erbjudanden som möjligt. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar dina uppgifter med största möjliga hänsyn till din integritet och att du ska ha kontroll över dem. Våra vägledande principer för vårt arbete kring dataskydd är enkla; vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför och behandlar dina personuppgifter utifrån de krav som ställs i Dataskyddsförordningen.
 • Genom att använda CheckWatt webbshop, plattformen EnergyInBalance, andra tjänster och kommunikationsvägar, accepterar du vår personuppgiftspolicy.

Generellt sett behandlar vi dina personuppgifter så här:

 • Ändamålet: Vi behöver behandla personuppgifter för att vidta olika åtgärder som vi ska göra enligt våra avtal med dig. Personuppgifterna kan också behövas för att vi ska kunna föra statistik och göra undersökningar för att förbättra våra produkter och tjänster eller att marknadsföra dem till dig. Därutöver kan personuppgifterna ingå i sådan information som vi enligt lag måste lämna till myndigheter eller andra eller för olika åtgärder (t.ex. bokföring och redovisning) som vi enligt lag är skyldiga att vidta.
 • Laglig grund: I vissa fall inhämtar vi ditt samtycke innan vi behandlar dina personuppgifter. I andra fall har vi laglig grund för att behandla uppgifterna även utan ditt samtycke, såsom när det är nödvändigt för fullgörandet av avtal mellan dig och oss, när det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet som vi har, eller när det är nödvändigt för något särskilt intresse som får anses väga tyngre.
 • Övrigt: Vi behandlar inte uppgift om ditt personnummer, utom i de få fall där detta är nödvändigt för att vi ska kunna säkert identifiera dig. Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter om dig och andra skyddsvärda uppgifter (till exempel om din ekonomi) behandlas bara när de behövs för särskilda ändamål (till exempel för att ge dig kredit). Vi är restriktiva med att låta någon annan sköta vår behandling av personuppgifter. Vi behandlar inte heller dina personuppgifter under någon längre tid än det behövs för att vi ska kunna uppfylla ändamålet som beskrivs ovan.

Vilken information samlar vi in om dig?

 • Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Till exempel när du blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser, sociala medier eller använder någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara: Person- och kontaktinformation - namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. Denna information samlas bland annat in för att bekräfta din identitet och verifiera dina person-, kontakt- och leveransuppgifter.
 • Betalningsinformation – fakturainformation och bankkontonummer. Denna information samlas in för att administrera och fullgöra kundförhållandet, till exempel för att leverera el till dig och uppfylla beställningar av tjänster. Information om varor/tjänster - detaljer angående dina avtal och de varor/tjänster du har köpt.
 • Analys och kundundersökningar. Vi genomför analyser och kundundersökningar för att förbättra våra tjänster och din kundupplevelse. Vi samlar exempelvis in information som till exempel din elförbrukning för att kunna ge dig relevant information och erbjudanden.

Vad gör vi med din information?

 • Levererar, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att kunna leverera våra tjänster och erbjudanden. Data används också för att förbättra våra produkter, erbjudanden och ge dig som kund bra service.

Vilka hanterar din information?

 • CheckWatts personal och våra underleverantörer har samma krav på hur vi hanterar personuppgifter. Endast de som hanterar specifika personuppgifter för att utföra en överenskommen tjänst har behörighet att komma åt de uppgifterna.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

 • Som kund till CheckWatt kommer vi att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos oss. Därefter kommer de att sparas i enlighet med tiden som krävs för att vi ska kunna ge dig som kund en optimal upplevelse samt enligt gällande lagkrav. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Vilka är dina rättigheter?

 • Få tillgång till egna uppgifter (registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rättelse av uppgifter.

 • Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall de är felaktiga. Du har också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga uppgifter.

Radering av uppgifter.

 • Du kan begära radering av personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för ändamålet de samlats in för eller om de behandlats på ett olagligt sätt. Vi kan neka din begäran ifall det finns en rättslig anledning eller legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera uppgifterna.

Rätt till begränsning.

 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas eller inte raderas av oss. Om du bestrider att personuppgifterna är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera dina personuppgifter. Om vi inte längre behöver personuppgifterna, men du däremot behöver dem för rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

 • Du har alltid rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Kontakta oss

 • Om du har frågor, vill uppdatera dina personuppgifter eller anser att dina rättigheter inte respekteras av oss är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon eller email support@checkwatt.se.