Kommer det inte längre vara lönsamt för mig att investera i ett batterilager?

Skatteverkets uppdaterade riktlinjer ger goda möjligheter att även framöver optimera driften av batteriet på ett sätt som blir lönsamt för batteriägaren. Även när batteriet så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el är vår bedömning att det samtidigt kan utföra en god andel av de tjänster som skapar mervärde för ett både för ägaren och för elsystemet utföras. Den exakta driftlogiken i CheckWatt styrsystem anpassas löpande utefter dialog och riktlinjer från olika intressenter såsom Skatteverket, lokalnätägare, Svenska kraftnät och våra lagstiftare.


Jag har redan ett batteri. Riskerar jag att behöva betala tillbaka mitt gröna avdrag?

Nej. Hushåll som har installerat ett batteri under 2023 eller tidigare omfattas inte av det uppdaterade regelverket.


Vad händer om regelverket ändras igen?

CheckWatt bevakar alla ändringar i regelverk (från ex Svenska Kraftnät, Skatteverket eller andra parter) och lagtolkningar för att kunna uppdatera och justera styrningen så att batteriägaren uppfyller alla villkor. Samtidigt har Skatteverket meddelat att man arbetar ”framåtsyftande”, vilket innebär att nya regeltolkningar tillämpas från den dag de börjar gälla.

Så funkar grönt skatteavdrag för batterier

Rätten att göra avdrag för batteriinstallationer gäller enbart för den som också har en anläggning egenproduktion av förnybar el, oftast en solcellsanläggning. Batteriet får enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket ”uteslutande eller så gott som uteslutande” användas för att lagra egenproducerad el och använda den inom hushållet.


Här finns Skatteverkets beskrivning av vad omfattas av skatteavdraget: Godkända arbeten – grön teknik

Nyttan med ett batterilager

Ett batterilager kan användas till mycket. Det kan användas för att lagra egen solel, användas som strömkälla när priserna är höga, eller för att kunna öka effektuttaget utan att behöva uppgradera huvudsäkringen. Ett batteri som är anslutet till CheckWatts virtuella kraftverk Currently kan dessutom få betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. Läs mer om batterilager här.